Frivillige i børnehaven

I Ringgårdens Børnehave har vi stor glæde af frivillige. Både bedsteforældre-generationen og unge hjælpere kommer og leger med børnene. De frivillige er ekstra - de har intet ansvar og overtager ikke opgaver fra personalet.

I Ringgårdens Børnehave har vi glæde af frivillige, som kommer og er sammen med os i hverdagen. 

Børnehavens tidligere leder, Titta, kommer cirka en gang om ugen og er sammen med børnene og hygger med dem på frivillig basis. 

I perioder har vi også haft bedsteforældre til både børn i børnehaven og børn som tidligere har gået i børnehaven, som kommer og spiller spil, lægger puslespil eller tager et par børn med på en lille tur. 

Vi har også regelmæssigt unge mennesker, som kommer fast et par timer om ugen og leger med. Vi ser det som en stor gave med de frivillige, som kommer og er sammen med børnene. Elementet af frivillighed oplever vi som godt for både børn og de frivillige, fordi deres opgave er at hygge sig

Politik for frivillige, Ringgårdens Børnehave

Formål

Denne politik skal understøtte, at børnehaven kan inddrage frivillige i omsorgs- og børnestøttende opgaver i det omfang, det kan forbedre børn og forældres oplevelse i daginstitutionen.

Definitioner

Frivillig indsats.

Frivillige er ikke en erstatning for fast personale. 

Frivillige kan løse opgaver, som pårørende/netværk ellers ville løse, eller opgaver, der ikke ville blive løst.

Frivillige kan ikke overtage ansvar. Frivillige udfører opgaver, der ikke umiddelbart er ydelser, der er en del af hverdagen. Det er opgaver, der ligger udenfor krav til institutionen.

Frivillige skal respektere ansattes faglige kompetencer, også selvom de eventuelt har egne erfaringer på området.

Fremgangsmåde

Det er leder, personale og bestyrelsen, der beslutter, om der skal inddrages frivillige og på hvilke vilkår. 

Kontaktpersonen til de frivillige er børnehavens leder. Ved dennes fravær er det stedfortræderen. 

Børnehaven og den frivillige underskriver begge en samarbejdsaftale, som danner rammen for samarbejdet. 

Børnehaven udarbejder samarbejdsaftalen, der som minimum indeholder:

  • Typen af opgaver
  • Ordningens organisering
  • Håndtering af tavshedspligt imellem barn, forældre, frivillig og personale
  • Eventuel evaluering af ordningen

Leder og bestyrelse har ansvar for alt, hvad der foregår i institutionen. 

Derfor skal en ansat, typisk lederen, være ansvarlig for kontakten til de frivillige og sikre introduktion til institutionen, tavshedspligt, opgaveafgrænsning og samarbejdsrelation til personalegruppen.


Tavshedspligt og personfølsomme oplysninger

Frivillige skal informeres om tavshedspligt, og hver enkelt skal underskrive en tavshedserklæring, som institutionen skal opbevare i en lukket mappe.

Frivillige må ikke få personfølsomme oplysninger fra personalet, og frivillige må ikke videregive oplysninger fra samtaler med børn og forældre, med mindre den enkelte har givet samtykke til det. Hertil skal dog tilføjes, at enhver frivillig er underlagt sin borgerpligt som alle andre medmennesker.


Rekruttering af frivillige

Der er en underside på hjemmesiden, som fortæller om mulighederne for frivilligt arbejde i børnehaven. 

Ved konkrete behov kan der laves opslag på børnehavens Facebookside.

Ved alle opslag skal der være link til et spørgeskema, som vil være første del af ”ansættelsen”. Her lægges vægt på baggrund/motivation.

Spørgeskemaet efterfølges af en kort samtale, primært foretaget af lederen og eventuelt et bestyrelsesmedlem.

Frivillige skal informeres om forsikringsforhold. 

Der skal indhentes straffe- og børneattest.

Revideret af:

Leder og bestyrelse, Ringgårdens Børnehave, april 2018.