Børn med særlige behov

I Ringgårdens Børnehave gør vi meget for at inkludere børn med særlige behov i børnehaven og hverdagen. 

Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Først i børnehaven og, hvis der er behov, i samarbejde med Opvækst og Læring. 

Hvis et barn har brug for særlig støtte eller guidning for at være med i børnefællesskabet, får vi nogle gange ekstra timer til at hjælpe det enkelte barn. 

Se kommunens tilbud i forhold til børn med særlige behov. Som selvejende institution har vi samme muligheder for sparring og sociale indsatser som de kommunale børnehaver. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinjer i forhold til børn med særlige behov

 

Forebyggende indsatser

Vi har stor opmærksomhed på hvert enkelt barns trivsel og sunde udvikling. Vi ved, at tidlig indsats har stor betydning for barnets fremtidige liv. Den forebyggende indsats er derfor vigtig for os i Ringgårdens Børnehave.

Når et barn viser tegn på mistrivsel, starter vi et udvidet samarbejde med forældrene.

Samarbejdet kan være inden for sprog, motorik eller barnets adfærd. Det er et gensidigt samarbejde, hvor barnets ve og vel prioriteres.

Vi kan lave en indsatsplan på barnets udfordring og kalde på ekstern hjælp fra Opvækst og Læring.

Det sker altid i samarbejde med forældrene. Der sendes ikke indsatsplaner, uden at forældrene er bekendt med det. Forældrene vil blive inddraget i, hvad vi sammen kan gøre for at støtte barnet.

Det forebyggende team - socialrådgiver, PPR og sundhedsplejeske i børnehaven

Der er knyttet en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en psykologisk-pædagogisk konsulent (PPR) til børnehaven. De kommer regelmæssigt i børnehaven og kan hjælpe og sparre med personalet og forældre i forhold til børnene. 

Vi kan også hente støtte udefra. Hjælpen kan komme som sparring til både personale og/eller forældre. Den kan også komme i form af observationer.

Typisk kan der være tale om  

  • Tale/høre konsulent
  • Sprogskonsulent
  • Fysioterapeut
  • Ergoteapeut
  • Pædagogisk/psykologisk konsulent

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og dermed mulighed for at få sig en god ven. 

Vi arbejder meget i hverdagen med at børnene lærer at være åbne overfor hinanden og hinandens forskelligehder. Vi lader de "store" fra Naturpatruljen hjælpe de mindre børn med at få tøj på eller hjælpe de voksne med at hente nogle af de mindste ind til toiletbesøg i legepladstiden. 

 

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.
 

Vi har en mangfoldig institution på mange måder. Børn fra forskellige sociale og kulturelle baggrunde og også børn med forskellige særlige behov.

Vi ser det som en styrke at vise børn mangfoldigheden og lære dem at inkludere andre i deres leg - også børn som ikke er som dem selv.

Inklusion sidder mellem ørerne. Det er vore holdninger og måden, hvordan vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer dit barn tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdagens udfordringer.

Ansvaret er de voksnes! Både os i børnehaven og jer som forældre.

 

Læs mere om kommunens indsats i forhold til inklusion i dagtilbud

 

Sprogvurdering

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå og være med til at påvirke den.  

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

Derfor prioriterer vi sprogudvikling højt. Vi gør meget ud af at lade børnene tale og udfordre og udforske sproget i alle sammenhænget i løbet af dagen. I vores aktivitets-og læringsgrupper har vi mulighed for at tale med børne i små grupper.

Vi lægger særligt mærke til alle børns sprog i de første måneder i børnehaven. Vores sprogpædagog laver en decideret sprogvurdering og test af alle to-sprogede børn og de børn, vi oplever er udfordret på enten udtale eller ordforråd. På den måde ved vi, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at hjælpe barnet med at styrke sproget. 

Er der udfordringer, tilbyder vi sprogtræningsforløb i samarbejde med hjemmet, hvor barnet hver uge får sprogtræning enten alene eller i en lille gruppe med 2-3 børn. 

Læs mere om sprogvurderinger i dagtilbud